Sürdürülebilirlik

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.

1. Sürdürülebilirlik

Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler, Pandemi ile hızlanan dijitalleşme süreci, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar çok boyutlu bir dönüşüm süreci içinde olduğumuza işaret ediyor. Ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişimsel dinamikleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak iş dünyasının sürdürülebilir geleceğe hazırlanması kaçınılmaz oldu.

Günümüzde tüm insanlığın yaşam garantisi olarak çevresel sürdürülebilirliği sağlamak bir zorunluluk olarak ortaya çıkarken, firmalar; sürdürülebilirliklerini sağlayacak, dayanıklılıklarını arttıracak iş modellerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaya başladı.

2. Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Mevcut durum, sürdürülebilirlik konusunun iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri halini almasını beraberinde getirdi. Sürdürülebilirliğin sağlanması konusu ise firmaları, tedarik ve değer zincirini oluşturan tüm parçaları, güncel nihai hedefler doğrultusunda ve bütüncül bir bakış açısıyla detaylı değerlendirmeye zorluyor.

Süreç içerisinde en önemli ihtiyaç odaklarından birisi olan finansal kaynaklara erişim konusu da dâhil olmak üzere, hemen her konuda, öngörülü ve planlı yönetim sürecinin gereklerini yerine getirebilen yapıların sürdürülebilirliklerini sağlayacakları artık göz ardı edilemez somut bir gerçek olarak kabul görmeye başladı.

3. Sürdürülebilirlik’te Neden CFO Finansal Hizmetler A.Ş.?

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. uzun yıllara dayalı bankacılık deneyim ve yetkinlikleri temelinde kurulmuş, hizmet odakları ve paydaşlarıyla birlikte sürekli gelişim yaklaşımını ilke edinmiş bir finansal hizmet firması olarak kurulduğu günden bugüne yenilikçi ve akılcı çözüm ortaklığı anlayışıyla paydaşlarının finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması temelinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. güçlü, dinamik ve öngörülü yönetimlerin gelişiminde, firmalara, kurumlara ve organize sanayi bölgeleri gibi ortaklaşmış yapılara özel modeller geliştirmektedir.

Türkiye genelinde hizmet veren CFO Finansal Hizmetler A.Ş. günümüz iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışıyla dönüşüm sürecinde de güçlü bir çözüm ortağı olarak paydaşlarıyla birlikte büyüme yolunda ilerlemektedir. CFO Finansal Hizmetler A.Ş. çözüm ortaklığı anlayışıyla iş ve güç birliği oluşturduğu firmalarla;

 • 2015 yılında tanımlanan “Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar”, 2016 yılında imzalanan Paris Anlaşması ve 2019 yılında açıklanan Yeşil Mutabakat, 2020 yılında başlayan Covid 19 pandemi süreci ve Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan “Fit for 55” paketinin tüm sektörler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri,
 • Söz konusu etkilerin, sektörel politika ve uygulamalarda gündeme getireceği değişiklikler ve düzenlemeler,
 • Bu değişiklik ve düzenlemelere hızlı adaptasyon sürecinde projeksiyonların ve bütüncül yaklaşımların önemi,
 • Yeşil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan finansman desteğinin belirlenmesi, desteklerin etkin kullanımını sağlayacak plan ve programların üretilmesi,
 • Süreç gereklerine çevresel, sosyal, yönetsel ve ekonomik adaptasyon altyapılarının güçlendirilmesi ile
 • Sürdürülebilirlik anlayışının gerekleri doğrultusunda gelişimin devam ettirilmesi

temelinde çalışmalara yönelerek, firmaların proaktif yönetiminin güçlenmesine katkılar sunmaktadır. Bu anlayışla, her yapılanmanın kendine özgü “Sürdürülebilirlik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın üretilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Her işletmenin, sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda kabul gören sistemleri, ürün ve/veya sektörüne özel yol haritasına dönüştürme ve bu yol haritasının gerçekleştirilmesinde uygulama adımlarını belirleme ihtiyacı farklılık göstermektedir.

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. olarak işletmelerimizin bu ihtiyacının karşılanması için yol haritalarını oluşturuyor ve uygulama önerileri geliştiriyoruz. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için kuruma özel eğitimler ve atölye çalışmaları yürütüyoruz.

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. “Sürdürülebilirlik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın;

 • Bütüncül anlayışla geliştirilmiş, kapsayıcı bir yol haritasının oluşturulması,
 • Kurum/kuruluş özelinde tüm kaynakların, üzerinde uzlaşı sağlanmış bir vizyon doğrultusunda planlı yönlendirilmesinin sağlanması,
 • Yapılan-yürütülen çalışmalar ile yapılması-yürütülmesi gereken çalışmalar arasında senkronizasyonun kurulması,
 • Firmaların gelişiminde hangi yatırımlara ve/veya düzenlemelere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi,
 • Yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan uygulamalar ve iş kültüründe dönüşüm gerekliliklerinin tanımlanması ile
 • Finansal kaynaklara erişim mekanizmaları kapsamında bilgilendirmelerin yapılması

konularında yönlendirici rol üstlenerek, firmaların sürdürülebilirliğine katkı sunacağını öngörüyoruz.

“Sürdürülebilirlik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın; kamu otoritesi tarafından firmaların dayanıklılıklarının ve yeşil dönüşüme hazırlıklarının arttırılması kapsamında harekete geçirilen çok sayıda destek ve teşvik mekanizmasından yararlanma, ayrıca farklı finansal kaynaklara erişim gücünün arttırılması açılarından da önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. “Sürdürülebilirlik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” kurum/kuruluşların sürdürülebilirlik anlayışıyla gelişimi yanı sıra yatırımlara kaynak olacak uluslararası desteklerden daha etkin faydalanabilmesinde de önemli bir işlev üstleneceğini öngörüyoruz.

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. olarak, “Sürdürülebilirlik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” ile firmalarımızın yaşanan dönüşüm sürecine sektörleri itibarıyla hızla entegre olabilmeleri, dayanıklılıklarını arttırabilmesi ve rekabet güçlerini koruyabilmeleri açısından, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmış, hızla uygulamaya geçirilebilen, kapsayıcı ve yol gösterici bir süreç tasarımı ile çözüm ortaklığı yapıyoruz.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz