Çalışma Yöntemimiz

Mali tablolar, üretim ve satış detayları, borç ve kaynak yapısı değerlendirilerek mevcut durum analizi yapılır.

Analizler neticesinde, hedeflenen satış, hesaplanan kârlılık ve öngörülen vadeler çerçevesinde, ödemeler dengesi ve hedef nakit akışı senaryoları oluşturulur. Hedef nakit akışı belirlendikten sonra, düzenli aralıklarla takip edilerek nakit akışı öngörülen şekilde yönetilir.

Sürdürülebilir büyüme, kârlılık ve likidite için firmanın mevcut kaynak yapısının hedef nakit akışı ile uyumlu hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulan ilave kaynakların firmalarımıza doğru vade ve tutarda sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır.

Faaliyet döngüsünün özellikleri dikkate alınarak ve alım-satım vadeleri, üretim süreçleri, kapasite kullanımı, stok politikası, maliyet ve kârlılık analizleri yapılarak firmaların fon yaratma kabiliyeti tespit edilmekte ve nakit akış projeksiyonları detaylı olarak hazırlanmaktadır.

Firmaların ticari geçmişini, faaliyet döngüsünü, mevcut finansal durumunu, yapılan tüm teknik analizleri ve nakit akış projeksiyonlarını içeren detaylı mali analiz raporları düzenlenmekte olup 3 aylık dönemlerde güncellenerek ilgili taraflarla paylaşılmaktadır.

Asgari ayda bir kez, hedef nakit akışı kontrol edilmektedir. Gerçekleşmeler analiz edilerek, varsa sapmaların kaynağı tespit edilmekte ve nakit akışı projeksiyonunun gerçeğe yaklaşması için yapılan çalışmalar güncellenmektedir. Aylık olarak yapılan bu çalışmalar firma ve bankalara rapor edilmektedir.

Oluşturulan nakit akışı projeksiyonları ile, gelecekte oluşacak kaynak fazlası veya açığı bugünden öngörülerek yönetim stratejileri bu yapı üzerine kurgulanmaktadır.

Kaynak fazlasını doğru şekilde değerlendirecek, kaynak açıklarını ise sağlıklı bir şekilde giderecek finansal araçlar, stratejik modeller ve çözümler oluşturulmaktadır.

Yapılan teknik ve detay analizler sonucu ortaya çıkması öngörülen kaynak ihtiyacının, finans kuruluşlarından en uygun teminat ve düşük maliyetler ile temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Finansal hedeflerin belirlenmesinde, mali tabloların güncel ve doğru tutulması önem arz etmekte olup, bu doğrultuda firmalarımızın muhasebe ve finans departmanları ile eşgüdümlü olarak, muhasebe ve finans sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmakta, dolaylı olarak iç denetim mekanizmasına hizmet edilmektedir.

Şirket değerlemesi yapılarak, M&A kuruluşları ile birlikte satış, satın alma, ortaklık süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilir.

Gerektiğinde, Varlık Yönetim Şirketleri ve Barter Kuruluşları ile finansal süreçler yönetilir.

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.

Çalışma Yöntemimiz

Mali Tabloların Detaylı İncelenmesi

Kur ve Faiz Duyarlılığı Ölçümlenmesi

Borçlanma Yapısı Analizi

Trend Analizi

SWOT Analizi

Yatay, Dikey ve Rasyo Analizi

Sermaye Yeterlilik Analizi

Varlık – Kaynak Analizi

Faaliyet Döngüsü Analizi

Yatırım Analizi

Tecrübeli Ekibimiz Firmanızın Finansal Yapısını Güçlendirmek için Yanınızda